Contact ussitemapNews+118WeatherPhoto galleryVoteHome
تاریخچه قزوین
قزوین را در نوشته های قدیم اروپا شهر باستانی "ارساس" یا "ارساسیا" و در تواریخ یونان همان شهر قدیمی "راژیا" و در زمان اشکانیان به نام موسس آن "اردپا" خوانده اند. [ادامه...]
فرهنگ عامه


مفاخر و مشاهیر


موسیقی

موسیقی رایج در شهر قزوین تفاوت چندانی با موسیقی دستگاهی ایران ندارد. در گذشته ، این آوازها ودستگاه ها در مکتب های متفاوت از جمله « مکتب خراسان » ، « مکتب تهران »  و ... اجرا می شد. در آن زمان ، مکتب دیگری تحت عنوان « مکتب قزوین »  وجود داشت که امروزه فراموش شده است . این مکتب تا اواخر دوران قاجاریه رایج بود. در آن زمان ،اقبال سلطان ملقب به « اقبال آذر »  که از اساتید مسلم آواز ایران به حساب می آید، از قزوین به شهر تبریز مهاجرت کرد و در آن جا با تلفیق این شیوه آوازی و موسیقی آذری ، « مکتب تبریز»  را پایه گذاری می نماید.

در مناطق دیگر استان قزوین ، موسیقی « مقامی »  رایج است . بیشترین کاربرد موسیقی در این استان ، به هنگام مراسم عروسی است و سازهای مورد استفاده عبارتند از : سرنا، دهل، دایره و گاهی نی.

در مناطق مختلف این استان ، تعزیه خوانی نیز رواج دارد و در آن بیشتر گوشه های موسیقی  دستگاهی اجرا می شود. تعزیه خوان ها بدون آن که اطلاعی از نام دستگاه ها و گوشه ها داشته باشند، شیوه های خواندن را سینه به سینه از پدران خود آموخته اند.


مراکز فرهنگی


نشريات


صنایع دستی وفرهنگی و هنری